A Swietelsky-Soproni VSE labdarúgócsapatának 2017/2018. évi NB II-es hazai bajnoki és kupamérkőzéseire jegyek és bérletek az alábbiak szerint válthatók:

 

1. Jegyek és bérletek:

- teljes árú jegy: 1.000 Ft/db

- kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas): 500 Ft/db

- bérlet: 15.000 Ft/db

- kedvezményes bérlet (diák, nyugdíjas): 7.500 Ft/db

 

2. Bérletvásárlási lehetőségek:

- A bérletek a Városi stadionban található klubirodában vásárolhatók meg,

hétfő-csütörtök 8-16 óráig

pénteken 8-12 óráig

A bérlettulajdonosok a 19 bajnoki, illetve a hazai Magyar Kupa mérkőzéseken vehetik igénybe a bérletet.

 

3. Jegyvásárlási lehetőség:

- helyszínen:

pénztárak: a mérkőzés kezdete előtt két órával nyitnak.

 

4. Kedvezmények:

- díjmentes belépés: 14 év alatti diákoknak, a 14 év feletti diákok kedvezményes, diákjegyet válthatnak

 

A klubot üzemeltető Soproni Vasutas Futball Kft. megkezdi a szurkolói kártyák kibocsátását, melyet igénylés esetén 500 forintos áron vásárolhatnak meg az érdeklődők. Ugyanakkor a szurkolói kártya nem feltétele az SVSE mérkőzéseire szóló belépők, ill. bérletek megvásárlásának. A kártya abban az esetben szükséges, ha a szurkoló online felületen kíván jegyet vásárolni.

 

Kérünk minden látogatót, hogy tartsa be a sporttelep házirendjét (a házirend olvasható a www.svse.hu honlapon).

 

Adatkezelési tájékoztató

a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó

adatkezelésről

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Soproni Vasutas Futball Kft.

Az adatkezelő levelezési címe: 9400 Sopron, Mátyás király u. 19.

Az adatkezelő e-mail címe: vfcsopron@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: 36-30-581-6468

Az adatkezelő honlapja: www.svse.hu

2. Az adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelés lényeges körülményeit az alábbi törvények határozzák:

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény,

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 71-73. §-ai és a 76/A. §-a

határozzák meg.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a sportrendezvények biztonságának védelme, az erőszak és a rendzavarás

megelőzése érdekében a jogsértő személy kilétének megállapítása, illetve a kitiltott vagy eltiltott

személy részére a jegyértékesítés, valamint a sportrendezvényre történő belépés megtagadása.

4. Az adatkezelés jogalapja és a kezelhető személyes adatok köre

A névre szóló belépőjegy kiállításához kapcsolódó adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A Soproni Vasutas Futball Kft. a névre szólóbelépőjegy kiállításához és a beléptetés során az alábbi

személyes adatokat kezelheti:

- a belépésre jogosult személy neve,

- a belépésre jogosult személy születési helye és ideje.

Amennyiben a a bejelentésre jogosult személyt Sporttörvény 73. §-a

alapján eltiltja, akkor kezelheti a belépésre jogosult személy

lakcímadatát is. Ekkor a a bejelentővel összefüggésben keletkezet új

személyes adatként kezelheti az eltiltás időtartamát is.

A sportrendészeti nyilvántartásból történő adatlekérdezés jogalapja a Sporttörvény 73. § (6)

bekezdésén alapuló törvényi felhatalmazás.

5. Az adatkezelés időtartama

A Soproni Vasutas Futball Kft. a kezelhető személyes adatokat a belépőjegy vagy a bérlet,

érvényességének lejáratát követő 3 munkanapig tartja nyilván. Ezen időtartam elteltét követően a

személyes adatokat a rendszer automatikusan törli.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről

Írásbeli szerződés alapján, a nevében a

Sopron, Csengery u. 30-32. ) a továbbiakban: rendező) a beléptetéskor a kezelhető személyes

adatokat kezelheti.

Az adatfeldolgozók tevékenységéért a tartozik felelősséggel.

7. Adatlekérdezés, az adatok felhasználása és adattovábbítás

A Sporttörvény rendelkezései alapján a , az általa megbízott

jegyértékesítő és a rendező a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történő beléptetés céljából

adatot igényelhet a sportrendészeti nyilvántartásból.

A Sporttörvény rendelkezései értelmében a néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető

be, ha vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát. A beléptetéskor a

rendező a belépőjegy, a bérlet birtokosának személyazonosságát ellenőrzi, és személyes adatait

egybeveti a belépőjegy vagy a bérlet adataival.

A Sporttörvény rendelkezései alapján a kezelhető adatokat a sportrendezvény helyszínén vagy a

sportrendezvény helyszínének megközelítése, illetve az onnan való távozás során elkövetett

cselekmény miatt indult büntető- vagy szabálysértési eljárás, továbbá a sportrendezvényről való

eltiltás során használható fel.

A eltiltás esetén a kezelhető személyes adatokat továbbít a rendőrség

által vezetett sportrendészeti nyilvántartásba. Adattovábbítás esetén a

adattovábbítási nyilvántartás vezet.

A a megismert személyes adatokat jelen adatkezelési tájékoztatóban

nem említett személy számára nem továbbítja.

8. Adatbiztonsági intézkedések

A kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak

érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

ellen.

A gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalókat

megfelelően tájékoztatta az adatvédelmi követelményekről.


KLI-SEC Kft. ( Székhely: 9400

9. A belépésre jogosult személyt megillető jogok

A belépésre jogosult személyt az adatkezelés időtartamán belül megilleti

- a tájékoztatáshoz való jog,

- az adatok helyesbítéséhez való jog,

- az adatok zárolásához való jog,

- a tiltakozás joga.

A belépésre jogosult személy az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a

a személyes adatai kezeléséről. A a kérelem benyújtásától

számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában

tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,

időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és

milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A belépésre jogosult személy az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy a

a személyes adatait helyesbítse.

A belépésre jogosult személy kérheti, hogy a zárolja a személyes adatot,

ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat

kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését

kizárta.

A belépésre jogosult személy tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a , adatátvevő

vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

10. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a belépésre jogosult személy álláspontja szerint a

megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor az általa

vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ).

A belépésre jogosult személy az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a

ellen bírósághoz fordulhat.

11. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a névre szóló

belépőjegyhez, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelését az alábbi számon vette

nyilvántartásba: Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-98660/2016.

Pöltz Robert

ügyvezető

Soproni Vasutas Futball Kft.


Adatkezelési tájékoztató

a kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésről

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

2. Az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvényre (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban törvényi felhatalmazás.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 74. § (1) bekezdése értelmében a

Soproni Vasutas Futball Kft. a sportrendezvény ideje alatt annak helyszínén, a beléptetésre váró szurkolók

által elfoglalt közterületen és a nézők részére kijelölt parkolókban kamerát helyezhet el, illetve a

Sporttörvény által meghatározott esetben köteles – a rendőrség által meghatározott helyszíneken,

meghatározott számban – kamerát elhelyezni.

Az adatkezelés körülményeit és feltételeit az Infotv. rendelkezései, valamint a Sporttörvény 74. §-a határozza

meg.

3. A kezelhető személyes adatok köre

A a kamerával történő megfigyelés során az érintettek arcképmását és hangját

kezeli. Az elhelyezett kamerák olyan minőségű felvétel készítésére és rögzítésére alkalmasak, amely

lehetővé a résztvevők egyedi azonosítását.

Amennyiben a felvételek felhasználásra kerülnek, akkor ebben az esetben személyes adatnak tekinthető

az érintett magatartása is, mint az érintettre vonatkozó következtetés.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a sportrendezvény biztonságának védelme, az erőszak és a rendzavarás megelőzése, a

résztvevők személyi védelme és a vagyonvédelem.

5. Az adatkezelés időtartama

A a rögzített felvételeket a sportrendezvény befejezését követő 72 óráig őrzi meg.

Ezen időtartam elteltét követően a felvételek automatikusan törlésre kerülnek, kivéve, ha a rendőrség felszólítja

a a felvételek legfeljebb 30 napon át történő megőrzésére.

6. A kamerával megfigyelt területekről

A összesen 32 darab számú kamerát helyezett el, amelyek az alábbi területeket

figyeli meg: a Soproni Városi Stadion teljes területe, illetve a stadion beléptetési pontjai

7. Az adatokhoz való hozzáférés az adattovábbítás

Amennyiben a rendőrség igényli, a és a rendező a sportrendezvény ideje alatt

köteles biztosítani a hozzáférést számára a kamera által közvetített élőképhez.

A jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési, szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási

feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a szabálysértési hatóság, az

ügyészség és a bíróság igényelhet adatot. A a hatósági megkeresésnek köteles

eleget tenni és a kért felvételt továbbítani.

Az adatkezelő megnevezése: Soproni Vasutas Futball Kft.

Az adatkezelő levelezési címe: 9400 Sopron, Mátyás király u. 19.

Az adatkezelő e-mail címe: vfcsopron@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: 36-30-581-6468

Az adatkezelő honlapja: www.svse.hu


8. Adatbiztonsági intézkedések

A kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy

a kamerák által rögzített felvételeken szereplő személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés,

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás

ellen.

A gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalókat megfelelően

tájékoztatta az adatvédelmi követelményekről.

9. A résztvevőket megillető jogok

A résztvevő az adatkezelés időtartamán belül megilleti

- a tájékoztatáshoz való jog,

- az adatok zárolásához való jog,

- a tiltakozás joga.

A résztvevő az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a -től a

személyes adatainak kezeléséről. A a kérelem benyújtásától számított

legrövidebb idő alatt, írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor

került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A rögzített felvételekből az

érintett személy adatot igényelhet.

Az érintett kérheti, hogy a törlés helyett zárolja a felvételt, ha olyan célt jelöl meg,

amely a törlést kizárja. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A résztvevő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a vonatkozó

jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a , adatátvevő vagy harmadik

személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás

vagy tudományos kutatás céljára történik.

10. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a résztvevő álláspontja szerint a megsértette valamely, az

adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés

megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását

kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ).

A résztvevő az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a ellen

bírósághoz fordulhat.

11. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a a kamerával történő

megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelését az alábbi számon vette nyilvántartásba: Adatkezelés nyilvántartási

száma: NAIH-98660/2016.

Soproni Vasutas Futball Kft.


Pöltz Robert

ügyvezető