SOPRONI VASUTAS FUTBALL KFT PÁLYARENDSZABÁLYA

 

1. A jegy vagy bérlet megvásárlásával, avagy a belépésre jelentkezéssel a sportrendezvény résztvevője a pályarendszabályt magára nézve kötelezőnek fogadja el. A pályarendszabályok rendelkezésein túlmenően köteles betartani a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait. 2. A résztvevő a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha: 2.1. vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát, valamint 2.2. érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással, illetőleg magyar állampolgár esetében – és amennyiben a vonatkozó tájékoztató szerint a mérkőzés látogatása ilyenhez kötött – klub- vagy futballkártyával is rendelkezik; 2.3. nem áll kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés vagy a szabálysértési kitiltás hatálya alatt; 2.4. a belépőjegyen, a bérleten, a klubkártyán, vagy a kiállított igazoláson szereplő személyes adatok megegyeznek a személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványában szereplő adatokkal; 2.5. nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt; 2.6. a ruházatának- és csomagjainak átvizsgálásához hozzájárul; 2.7. nem tart magánál • ételt, italt, kábítószert, nehezen kezelhető, a szék alatt el nem férő méretű, vagy olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, a játékosokat vagy a hivatalos személyeket, más nézők szórakozását megzavarhatja, erőszakos cselekményre felhasználható, vagy amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta; • mások iránti gyűlöletre uszító, politikai tartalmú, vagy másokat megbotránkoztató tartalmú feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, illetőleg nem visel ilyen ruházatot; • promóciós vagy kereskedelmi célú tárgyat, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik; • videokamerát, vagy professzionális fényképezőgépet, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik; • állatot, hátránnyal élő néző esetében a segítésére szolgáló kutya kivételével; 2.8. tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, róla kép- és hangfelvétel készíthető, a felvételeket a szerződött partnerek, valamint az akkreditált fotósok saját céljaikra felhasználhatják, nyilvánosságra hozhatják. 3. A beléptetés alkalmával a rendezők ruházat- és csomagátvizsgálást végeznek, a rendőrség ilyet végezhet. A beléptetéskor a rendező a belépőjegy vagy a bérlet birtokosának személyazonosságát ellenőrizheti, és a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő személyes adatait egybevetheti - a rendőrség felhívására egybeveti - a belépőjegyhez, vagy bérlethez, illetőleg a klubkártyához hozzárendelt személyes adatokkal. Ha a beléptetéskor a belépőjegy vagy a bérlet birtokosának személyes adatai nem egyeznek a klubkártyán, a belépőjegyen vagy bérleten szereplő személyes adatokkal, a beléptetés megtagadásra kerül. 4. A résztvevő: 4.1. ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, visszatartására, rendezvényről való eltávolítására a biztosítást végző rendőrök és a rendezők jogosultak; 4.2. személyes tárgyain túlmenően és a pályarendszabályokban foglaltak betartásával – csak a mérkőző csapatok hivatalos zászlóit viheti be, a zászlókon csak az ország hivatalos városainak nevét lehet megjeleníteni, minden egyéb transzparens bevitele a rendező, koreográfia megjelenítése a szervező engedélyéhez kötött; 4.3. kizárólag • a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére; • a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát vagy munkavégzésének helyét; • csak a belépőjegyén/bérletén/meghívóján feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el, létesítmény elemeket, kiszolgáló egységeket használhatja; 4.4. csak a belépőjegyén, bérletén vagy más, belépésre jogosító igazolásán feltüntetett szektorban vagy helyen tartózkodhat; 4.5. köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait; 4.6. a sportlétesítményt – ha arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el; 4.7. a névre szólóan megváltott jegyét, bérletét, belépésre jogosító igazolását, klubkártyáját másra nem ruházhatja át. 5. A résztvevő a sportrendezvényen: 5.1. nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát; 5.2. tárgyakat a játéktérre, a nézők elől elárt területre és személyekre nem dobhat; 5.3. a játéktérre és a nézők által elzárt egyéb területekre engedély nélkül nem léphet, ezeket a magatartásokat meg sem kísérelheti; 5.4. nem használhat pirotechnikai eszközt, tüzet nem okozhat; 5.5. lézer-, vagy hasonló jelzőfényt nem használhat; 5.6. a nemzeti, hivatalos vagy a versenyhez köthető himnuszokat nem zavarhatja meg; 5.7. a menekülő útvonalon (pl. stadion lépcsőin) nem állhat meg, a menekülő útvonalakat, folyosókat, bejáratokat, vészkijáratokat nem torlaszolhatja el, azokat köteles szabadon hagyni, a gépjárművek és gyalogosok közlekedését nem akadályozhatja; 5.8. rasszista, gyűlöletre uszító, másokat megbotránkoztató, ideológiai, vallási vagy politikai megnyilvánulásként értékelhető magatartást nem tanúsíthat, ilyen tartalmú feliratot vagy jelzést nem jeleníthet meg; 5.9. transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el; 5.10. mások kilátását nem zavarhatja; 5.11. a létesítmény kerítéseire és egyéb objektumaira nem mászhat; 5.12. a székekre nem állhat fel; 5.13. az arcát nem takarhatja el; 5.14. nem szemetelhet és köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani. 6. A sportlétesítmény területén bármilyen kereskedelmi célú tevékenységet végezni, csak és kizárólag a szervező előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges. 7. A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani. 8. Ha a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt a 2. pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a 7. pont szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a sportrendezvényről el kell távolítani. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben az eltávolítandó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor. 9. Akit sportrendezvényről eltávolítottak, vagy akinek eltávolítására azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna, a szervező a sportrendezvény történő részvételből kizárja. 10. Aki a rendőr, vagy a rendező a rend fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép, azt megkísérli, vagy e területre a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, bűncselekményt követ el. 11. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére a károkozásból származó minden költséget köteles megtéríteni. 12. A szervező gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető, de jogszerűen birtokolható, a sportszerű szurkolás szellemével nem ellentétes és a meghatározott méretkorlátozás alá eső tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Ételt, italt megőrzésre sem veszünk át. 13. A szervező – rendező alkalmazása estén a rendező – jogosult a sportrendezvény ideje alatt a résztvevőket a rendőrség által meghatározott helyszínekre, a rendőrség által meghatározott számban elhelyezett, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni. 14. A szervező a résztvevői számára felelősségbiztosítást kötött. Ilyen rendezvények esetében a felelősségbiztosítás megléte a jegyeken és bérleteken is feltüntetésre kerül. 15. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja. 16. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre, a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy és – amennyiben ilyet értékesítettek – a bérlet is érvényes. 17. A sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik. 18. Értelmező rendelkezések a jelen pályarendszabály tekintetében: 18.1. Szervező: SOPRONI VASUTAS FOTBALL Kft. 18.2. Rendező: A rendezvény biztosítására felkért vagyonvédelmi vállalkozás által a sportrendezvény helyszínén és a rendezvény biztosításával kapcsolatban foglalkoztatott, külső megjelenésében rendezőként azonosítható, legalább személy-és vagyonőri végzettséggel rendelkező személy. 18.3. Résztvevő: az a természetes személy, aki a sportrendezvény helyszínén annak időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően vagy követően másfél órával tartózkodik. A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül. 18.4. Sportrendezvény: általában a sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny, mérkőzés. A sportesemény sportrendezvénynek minősül. Jelen pályarendszabály esetében sportrendezvénynek a SSOPRONI VASUTAS FUTBALL Kft. által szervezett, olyan hivatalos, sportesemény minősül, amelynek biztonsági kockázatát az Országos Rendőrfőkapitányság meghatározta és a nézők egyedi azonosítására alkalmas beléptető rendszerrel ellátott létesítményben kerül megtartásra. 18.5. Sportrendezvény ideje: a résztvevőknek a sportesemény helyszínén történő megjelenésétől addig tart, amíg a résztvevők a sportesemény helyszínét elhagyják Érvényes: 2016. október 01-től.

Segítségüket köszönjük!

 

SOPRONI VASUTAS SPORTEGYLET

 

 

 

THE GROUND REGULATIONS SOPRONI VASUTAS FUTBALL

 

 

1. By buying a ticket or a season ticket, as well as by turning up for admission, the participant of the sports event acknowledges to be bound by the Ground Regulations. In addition to the Ground Regulations the participant shall comply with the requirements specified by the organiser, as well as the instructions of the organiser, the police and the security staff. 2. A participant can be admitted to the venue of the sports event provided: 2.1. he agrees to prove his personal identity when asked to do so by the security staff, and 2.2. he possesses a valid ticket, season ticket or other entry permit, and if he is a Hungarian citizen – and according to the preliminary information attending a certain match so requires – he possesses a club or football card; 2.3. he is not banned from attending sports events, or is not subject to exclusion or a banning order due to an offence; 2.4. the personal details shown on the ticket, season ticket, club card or on the entry permit are identical with the details shown in the person’s document suitable for personal identification; 2.5. he is not visibly under the influence of alcohol, drugs or any other intoxicating substances; 2.6. he consents to the inspection of his clothing and belongings; 2.7. he is not carrying • any food, drinks, drugs, any objects that are difficult to handle and cannot be stowed under the seat, or objects that can compromise the running of the sports event or the personal and material safety of other people, objects that may distract the players, officials or may interfere with the spectators’ entertainment, objects that can be used in violent acts, or the possession of which has been banned by a rule of law, or the bringing of which to the sports event has been prohibited by the organiser; • banners or flags or symbols of tyranny that are prohibited by law and that incite hatred towards others, that have a political content or shock others, and he is not wearing such clothing; • any promotional or commercial purpose objects, unless he has a relevant permit issued by the organiser; • a video camera or professional camera, unless he has a relevant permit issued by the organiser; • any animals, with the exception of guide dogs in the case disabled spectators; 2.8. he acknowledges that during the sports event video and audio recording can be made about him, and the recordings can be used or disclosed by the contracted parties and the accredited photographers for their own purposes. 3. At the entrance the security staff must, while the police may search visitors’ clothing and belongings. At the entrance the security staff can check the personal identity of the ticket or season ticket holder, and can compare (shall compare when ordered to do so by the police) the details shown on the ticket, season ticket or club card with the details contained in the document suitable for personal identification. If the ticket or season ticket holder’s personal details do not match the details shown on the club card, ticket or season ticket, admission will be denied. 4. 4.1. The participant’s clothing and belongings can be searched, his identity can be checked, he himself can be retained or ejected from the event by the police and the security staff securing the event; 4.2. Apart from his personal belongings and in compliance with the Ground Regulations, the participant can bring only the official flags of the competing teams to the ground. The flags can only show the names of the official cities/towns of the countries. Bringing any other banner and displaying any other choreography require permission from the organiser and the security staff, respectively; 4.3. The participant can exclusively • enter the premises of the sports facility through the entrance gate specified on the ticket, season ticket or invitation card; • access his sector or his place of work via the specified route; • occupy the seat and use the facility objects and catering units specified on his ticket/season ticket or invitation card; 4.4. The participant can only stay in the sector or location shown on his ticket, season ticket or other entry permit; 4.5. The participant must comply with the provisions of the Ground Regulations, the requirements specified by the organiser, as well as the instructions of the organiser, the police and the security staff; 4.6. Unless instructed otherwise by the organiser, the security staff or the police, the participant can leave the sports facility only at the point of entry; 4.7. The participant shall not transfer his ticket, season ticker, entry permit or club card issued in his name. 5. During the sports event the participant shall not: 5.1. engage in any activity that can disturb the order of or prevent the sports event, or compromise the personal and material safety of the participants of the sports event; 5.2. throw objects to the playing field, to areas closed to spectators and in the direction of other persons; 5.3. enter or shall not attempt to enter the playing field and other areas closed to spectators without a permit; 5.4. use pyrotechnic devices, shall not start a fire; 5.5. use laser pointers or similar signalling lights; 5.6. disturb the playing of national, official or competition related anthems; 5.7. stand on the escape route (e.g. on the stadium stairs) shall not obstruct, and shall stay clear from the escape routes, corridors, entrances, emergency exits, shall not obstruct the movement of vehicles and pedestrians; 5.8. demonstrate racist, xenophobic, indecent behaviour or behaviour that can be interpreted as one having an ideological, religious or political motivation, furthermore he shall not display slogans or emblems with such contents; 5.9. affix any banner or flag on any fence, railing or pole without the organiser’s or security staff’s permit; 5.10. obstruct the view of others; 5.11. climb on the fences or other structures of the facility; 5.12. stand on the seats; 5.13. cover his/her face; 5.14. litter, and shall obey the smoking related rules. 6. Within the boundaries of the sports facility any commercial activity can only be pursued with the organiser’s prior written consent. 7. The organiser shall call the participant who jeopardises the implementation of the sports event as well as the personal and material safety of others, or who demonstrates a racist, xenophobic, threatening or indecent behaviour through unsportsmanlike cheering and encouragement to stop demonstrating such conduct. 8. If during the sports event a participant fails to meet the requirements specified in Section 2, or fails to stop the behaviour despite the security staff’s warning, he shall be removed from the sports event. The security staff shall order the person to be removed to prove his identity. If the person to be removed fails to obey the order, the security staff shall – in the absence of legal provisions to the contrary – immediately call the police to conduct an identity check. Until the arrival of the police, but maximum until the end of the third hour from the notification of the police, the security staff has the right to retain the person to be removed, provided that the person is retained in an area covered by a surveillance camera system in operation on the site. 9. If someone has been ejected from a sports event, or who was not ejected because an intervention by the organiser (security staff) at the venue of the sports event was thought to provoke actions by the spectators that would have disproportionately compromised the safety of the sports event, the organiser will ban such person from attending the sports events. 10. Anybody who resists by violence or threats a legal action taken by the police or security staff for maintaining the order, anybody who enters or attempts to enter an area closed to the spectators or a certain group of spectators, or throws to this area an object that may cause bodily injury, commits a crime. 11. Liability for any damage arising from non-compliance with the safety regulations shall be borne by the spectator. In case damage is caused by several people, spectators involved in causing the damage shall have joint and several liability. Liability for indemnification shall not affect the spectator’s offence or criminal liability. The perpetrator shall indemnify the football federation for all costs arising from the damage. 12. The organiser shall make sure that objects that cannot be taken to the premises pursuant to the Ground Regulations, but can otherwise be lawfully held, and do not contradict the spirit of sportsmanlike cheering, as well as objects exceeding the permitted dimensions are taken over in a documented manner, are stored safely and are returned when their owners leave the premises. Food and drinks shall not be taken over for safeguarding purposes either. 13. During the sports event the organisers – or the security staff if such staff are employed – are authorised to monitor the participants and make recordings allowing the personal identification of participants via surveillance cameras, the number and location of which shall be specified by the police. 14. The organiser has taken out liability insurance for the participants. In the case of such events the availability of liability insurance is shown on the tickets and season tickets too. 15. In order to ensure that spectators can leave the stadium in a safe manner, the police may keep the spectators in the sports facility until the groups of spectators of the opposing team leave the sports facility, the area secured by the police as well as from the fans’ movement routes. 16. If the sports event was cancelled or was held behind closed doors or in front of a limited number of spectators, the price of the ticket will be refunded within three working days. If the sports event is interrupted, the tickets and the season tickets – provided season tickets have been sold – shall be valid for the repeated event. 17. During the sports event the security staff shall continuously monitor compliance with the Ground Regulations. 18. For these Ground Regulations the following definitions shall apply: 18.1. Organiser: SOPRONI VASUTAS FUTBALL Kft. 18.2. Security staff: Persons with a minimum qualification of “security guard” that are employed by the security company hired to secure the event, and whose clothing allows them to be identified as security staff. 18.3. Participant: the natural person who stays at the venue of the sport event during, as well as one and a half hours before or after the event. Spectators (fans) shall be regarded as participants. 18.4. Sports event: a competition or match usually held in or outside a competition system by a sports organisation or sports federation in the presence of participants. A sports programme shall be regarded as a sports event. In the case of these SOPRONI VASUTAS FUTBALL Kft. only those official sports programmes shall be regarded as sports events the security risk of which has been assessed by the National Police Headquarters, and are held in a facility equipped with an entry system suitable for the individual identification of spectators. 18.5. Duration of the sports event: from the arrival of the participants at the venue of the sports event up until they leave the venue of the sports event. Valid: from 01. Oktober 2016.

 

 

STADIONORDNUNG DES SOPRONI VASUTAS FUTBALL

 

1. Durch den Ankauf der Tages- oder Dauerkarte oder durch die Anmeldung zum Eintritt akzeptiert der Teilnehmer / die Teilnehmerin der Sportveranstaltung die Stadionordnung als verbindlich für sich. Er / sie ist verpflichtet, Außer den Verordnungen der Stadionordnung auch die vom Veranstalter bestimmten Vorschriften, sowie die Anweisungen des Veranstalters, der Polizei und der Ordner zu befolgen. 2. Der Teilnehmer / die Teilnehmerin darf an den Ort der Veranstaltung nur dann eingelassen werden, wenn: 2.1. er/sie unternimmt, dass er/sie sich auf Aufforderung des Ordners ausweist, sowie 2.2. er/sie eine gültige Tages-/Dauerkarte oder einen sonstigen, für den Eintritt berechtigenden Nachweis besitzt, bzw. im Falle von ungarischen Staatsbürgern – und falls die Besichtigung des Spiels gemäß der zutreffenden Veröffentlichung dazu gebunden ist – auch eine Club- oder Fußballkarte besitzt; 2.3. keine Ausweisung, kein Verbot zur Besichtigung von Sportveranstaltungen als Strafe oder Ausschließung wegen Ordnungswidrigkeit gegen ihn/ihr rechtswirksam sind; 2.4. die an der Tages-/Dauerkarte, Clubkarte oder am Nachweis befindlichen Personalangaben mit den Angaben des zur Identifizierung geeigneten Ausweises übereinstimmen; 2.5. er/sie nicht offensichtlich unter dem Einfluss vom Alkohol, Rauschgift oder sonstigen berauschenden Mittel steht; 2.6. er/sie die Untersuchung seiner/ihrer Kleidung und Gepäckstücke einwilligt; 2.7. er/sie keine • Lebensmittel, Rauschgifte, oder Gegenstände, die schwer zu handhaben sind oder wegen ihrer Maße nicht unter dem Sitz Platz haben, bzw. die den Ablauf der Sportveranstaltung oder die Personen-/Vermögenssicherheit von Anderen gefährden, die für die Spieler, die Amtspersonen oder für die Unterhaltung von anderen Zuschauer(inne)n störend wirken können, die zur Gewalttätigkeit verwendbar sind, oder deren Besitz durch Rechtsverordnungen bzw. deren Mitführen zu der Sportveranstaltung durch den Veranstalter verboten wurde, • Inschriften, Fahnen oder Bekleidung mit Hass gegen Andere entfachendem, politischem oder unanständigem Inhalt, oder mit gesetzlich verbotenen Symbolen des Despotismus, • Gegenstände für Werbe- oder Handelszwecke, es sei denn dass er/sie eine diesbezügliche Genehmigung des Veranstalters besitzt, • Videokameras oder professionellen Fotoapparate, es sei denn dass er/sie eine diesbezügliche Genehmigung des Veranstalters besitzt, • Tiere, mit Ausnahme von Hunden für Behindertenhilfe mitführt, bzw. trägt; 2.8. er /sie zur Kenntnis nimmt, dass Bild- oder Tonaufnahmen über ihn/sie während der Zeitdauer der Veranstaltung gefertigt werden können, und dass diese Aufnahmen von Vertragspartnern und akkreditierten Fotoreportern für eigene Zwecke benutzt oder veröffentlicht werden können. 3. Beim Einlass führen die Ordner die Untersuchung der Bekleidung und des Gepäcks durch, und auch die Polizei kann so vorgehen. Beim Einlass können – auf Anforderung der Polizei sollen – die Ordner die persönliche Identität des Inhabers / der Inhaberin der Tages- oder Dauerkarte prüfen und die in dem zur Identifizierung geeigneten Ausweis befindlichen Personalangaben mit den der Tages- oder Dauerkarte, bzw. der Clubkarte zugeordneten Angaben vergleichen. Falls beim Einlass die Personalangaben des Inhabers / der Inhaberin der Tages- oder Dauerkarte mit den an der Club-, Tages- oder Dauerkarte befindlichen Personalangaben nicht übereinstimmen, wird der Einlass untersagt. 4. Bezüglich der Teilnehmer(innen): 4.1. Die für die Sicherheit der Veranstaltung zuständigen Polizisten und die Ordner sind berechtigt, die Bekleidung und das Gepäck des Teilnehmers / der Teilnehmerin zu untersuchen, seine / ihre Identität zu ermitteln, ihn /sie zurückzuhalten oder von der Veranstaltung zu entfernen. 4.2. Außer den persönlichen Utensilien darf der Teilnehmer / die Teilnehmerin nur die offiziellen Fahnen der spielenden Mannschaften unter Befolgung der Verordnungen der Stadionordnung mitführen; an diesen Fahnen dürfen nur die offiziellen Stadtnamen des Landes gezeigt werden. Des Mitführens jeglicher anderer Banner bedarf die Zustimmung der Ordner. Der Darstellung von Choreografien bedarf die Zustimmung des Veranstalters. 4.3. Er /sie darf: • ausschließlich durch das an der Tages- oder Dauerkarte, Einladung angegebenen Tor den Sportanlagenbereich betreten; • seinen / ihren Sektor ausschließlich auf dem angegebenen Weg annähern; • ausschließlich den an der Tages- / Dauerkarte / Einladung angegebenen Sitzplatz besetzen und die dort angegebenen Anlagenteile, Bedienstellen benutzen; 4.4. Er /sie darf sich nur in dem an der Tages-, Dauerkarte oder am anderen zum Eintritt berechtigenden Nachweis angegebenen Sektor oder Bereich aufhalten. 4.5. Er /sie ist verpflichtet, die vom Veranstalter bestimmten Vorschriften, sowie die Anweisungen des Veranstalters, der Polizei und der Ordner zu befolgen. 4.6. Er /sie darf die Sportanlage nur bei dem Eintrittspunkt verlassen, es sei denn, dass es durch den Veranstalter, den Ordner oder die Polizei anderswie verordnet wird. 4.7. Er / sie darf die auf eigenen Namen gekaufte Tages- oder Dauerkarte, bzw. den so ausgestellten, zum Eintritt berechtigenden Nachweis an Anderen nicht übertragen. 5. Während der Sportveranstaltung darf der Teilnehmer / die Teilnehmerin: 5.1. keine Tätigkeiten ausüben, welche die Ordnung der Veranstaltung stören, verunmöglichen oder die Personen-/Vermögenssicherheit von Teilnehmer(inne)n gefährden; 5.2. keine Gegenstände auf das Spielfeld, in die für Zuschauern gesperrte Bereiche oder an Personen werfen; 5.3. ohne Genehmigung auf das Spielfeld, in sonstige für Zuschauern gesperrte Bereiche nicht eintreten, diese Verhaltensarten auch nicht anstreben; 5.4. keine pyrotechnische Geräte benutzen und keinen Brand verursachen; 5.5. keine Laser- oder ähnliche Lichtscheine benutzen; 5.6. die nationalen, offiziellen oder dem Wettkampf zugeordneten Hymnen nicht stören; 5.7. an Fluchtwegen (z.B. Stadiontreppen) nicht anhalten, die Fluchtwege, Korridore, Eingänge, Notausgänge nicht verstellen (er /sie muss diese frei lassen), den Verkehr von Fahrzeugen und Fußgängern nicht stören; 5.8. kein Verhalten zeigen, das Andere empören kann, oder das als ideologische, religiöse oder politische Äußerung bewertet werden kann; keine Inschriften oder Zeichen mit solchem Inhalt aufzeigen; 5.9. Banner oder Fahnen nur mit der Zustimmung des Veranstalters und des Ordners an Zäune, Barrieren oder Säulen anbringen; 5.10. die Aussicht von Anderen nicht stören; 5.11. die Zäune und andere Objekte der Anlage nicht besteigen; 5.12. auf Sessel nicht auftreten; 5.13. sein / ihr Gesicht nicht verdecken; 5.14. die Umgebung nicht verschmutzen und nur unter Befolgung der diesbezüglichen Verordnungen rauchen. 6. Im Bereich der Sportanlage sind jedwede Tätigkeiten mit Handelszweck nur und ausschließlich mit der zuvor schriftlich erteilten Genehmigung des Veranstalters möglich.7. Der Veranstalter ist verpflichtet den Teilnehmer / die Teilnehmerin, welche(r) den Ablauf der Sportveranstaltung oder die Personen- /Vermögenssicherheit von Anderen gefährdet, oder rassistisches, Frucht erregendes, empörendes, nicht mit sportlichem Jubeln oder Ermuntern zusammenhängendes Verhalten zeigt, zur Einstellung dieser Verhaltensarten aufzufordern. 8. Falls der Teilnehmer / die Teilnehmerin während der Zeitdauer der Sportveranstaltung den unter Ziffer 2 aufgeführten Bedingungen nicht entspricht, oder die unter Ziffer 7 beschriebenen Verhaltensarten trotz Aufforderung des Ordners nicht einstellt, muss er /sie von der Sportveranstaltung entfernt werden. Der Ordner fordert die zu entfernenden Person auf, seine / ihre Identität nachzuweisen. Falls die zu entfernenden Person diese Aufforderung nicht befolgt, hat der Ordner – mangels anderer Rechtsvorschrift – die Polizei zwecks Identifizierung unverzüglich zu benachrichtigen. Der Ordner kann die zu entfernenden Person bis Ankunft der Polizei, spätestens jedoch bis Ende der dritten Stunde nach der Benachrichtigung zurückhalten, vorausgesetzt, dass die Zurückhaltung im Sichtfeld eines vor Ort funktionierenden Bildaufnahmegerätes erfolgt. 9. Der Veranstalter sperrt die aus der Sportveranstaltung entfernte Person, oder ein Person, die deshalb nicht entfernt wurde, weil wegen des Eingriffs des Veranstalters (Ordners) vor Ort die Sicherheit der Sportveranstaltung unverhältnismäßig gefährdende Zuschauertätigkeiten zu erwarten gewesen wären, von der Teilnahme an der Sportveranstaltung aus. 10. Die Person, die gegenüber einer rechtmäßigen, die Ordnung bewahrenden Maßnahme von Polizisten oder Ordnern gewaltsam oder bedrohend Widerstand leistet, oder die einen für Zuschauer oder für bestimmte Zuschauergruppen gesperrten Bereich betritt oder zu betreten versucht, bzw. in solche Bereiche einen den Ablauf der Sportveranstaltung oder die Gesundheit Anderer gefährdenden Gegenstand wirft, begeht eine Straftat. 11. Für die aus der Verletzung von Sicherheitsvorschriften folgenden Schäden haftet der Zuschauer, bzw. im Falle von mehreren Schädigern tragen alle am Verursachen der Schaden teilnehmende Zuschauer die Gesamthaftung. Die strafrechtliche oder ordnungswidrigkeitliche Haftung der Zuschauer bleibt von der Haftung für Schadenersatz unberührt. Der Schädiger ist verpflichtet, dem Sportverein alle aus der Schädigung folgenden Kosten zu ersetzen. 12. Der Veranstalter sorgt für die dokumentierte Übernahme, sichere Aufbewahrung und die Rückgabe beim Austritt an die berechtigte Person von Gegenständen, die gemäß der Stadionordnung oder wegen bestimmter Maßbeschränkungen nicht mitgeführt, jedoch rechtmäßig besitzt werden können und dem Sinn des sportlichen Jubelns nicht widersprechen. Lebensmittel und Getränke werden für Aufbewahrung nicht übernommen. 13. Der Veranstalter und – falls beauftragt – der Ordner ist berechtigt, während der Sportveranstaltung die Teilnehmer(innen) über Kameras, die für die Erstellung von die Identifizierung der Teilnehmer(innen) ermöglichenden Aufnahmen geeignet sind und deren Anzahl und Anordnung durch die Polizei bestimmt wurde, zu beobachten und die Aufnahmen zu speichern. 14. Eine Haftpflichtversicherung wird durch den Veranstalter für seine Teilnehmer(innen) vorab abgeschlossen. Bei solchen Veranstaltungen wird das Vorhandensein der Haftpflichtversicherung auch an den Karten gezeigt. 15. Zwecks sicheren Austrittes der Zuschauer(innen) kann die Polizei die Zuschauer(innen) bis dem Weggang der gegengestellten Fangruppen aus der Sportanlage, aus dem Operationskreis der polizeilichen Sicherung, bzw. von der Begleitroute der Fans in der Sportanlage zurückhalten. 16. Falls die Sportveranstaltung nicht erfolgte, oder mit Ausschließen der Zuschauer, bzw. mit beschränkter Zuschaueranzahl durchgeführt wurde, wird der Gegenwert der Eintrittskarte innerhalb von drei Arbeitstagen rückerstattet. Falls die Sportveranstaltung abgebrochen wurde, sind die Tageskarten – und falls verkauft – auch die Dauerkarten für die wiederholte Veranstaltung gültig. 17. Während der Sportveranstaltung überprüfen die Ordner die Befolgung der Bestimmungen der Stadionordnung ständig. 18. Klärende Bestimmungen zu dieser Stadionordnung: 18.1. Veranstalter: Soproni Vasutas Futball Kft. 18.2. Ordner: Eine Person, die durch die für die Sicherung der Veranstaltung beauftragte Vermögensschutzgesellschaft am Ort der Veranstaltung und im Zusammenhang mit der Sicherung der Veranstaltung beschäftigt wird, die anhand des Aussehens als Ordner identifizierbar ist, und die wenigstens eine Ausbildung für Sicherheitsbediensteten abgeschlossen hat. 18.3. Teilnehmer(in): die natürliche Person, die sich während der Sportveranstaltung, sowie binnen anderthalb Stunden vor und nach der Veranstaltung an dessen Ort aufhält. Zuschauer(innen) (Fans) gelten als Teilnehmer(innen). 18.4. Sportveranstaltung: normalerweise durch ein Sportverein oder Sportverband organisierter, im Wettkampfsystem oder außerhalb solcher Systemen bei der Anwesenheit von Teilnehmer(inne)n durchgeführter Wettkampf, Spiel. Sportereignisse gelten als Sportveranstaltung. Im Falle dieser Stadionordnung gelten als Sportveranstaltung nur die durch den Soproni Vasutas Futball Kft. veranstalteten, offiziellen Sportereignisse, deren Sicherheitsrisiken die Nationale Polizeidirektion erfasste, und die in Sportanlagen mit für die Einzelidentifizierung der Zuschauer geeigneten Einlasssystem durchgeführt werden. 18.5. Zeitdauer der Sportveranstaltung: die Periode ab Ankunft der Teilnehmer(innen) am Ort der Sportveranstaltung bis die Teilnehmer(innen) den Ort der Sportveranstaltung verlassen. Gültig ab 01. Februar 2016.

 

A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG PÁLYARENDSZABÁLYA
 
1. A jegy vagy bérlet megvásárlásával, avagy a belépésre jelentkezéssel a sportrendezvény résztvevője a pályarendszabályt magára nézve kötelezőnek fogadja el. A pályarendszabályok rendelkezésein túlmenően köteles betartani a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait. 
2. A résztvevő a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
2.1. vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát, valamint 2.2. érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással, illetőleg magyar állampolgár esetében – és amennyiben a vonatkozó tájékoztató szerint a mérkőzés látogatása ilyenhez kötött – klub- vagy futballkártyával is rendelkezik; 2.3. nem áll kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés vagy a szabálysértési kitiltás hatálya alatt; 2.4. a belépőjegyen, a bérleten, a klubkártyán, vagy a kiállított igazoláson szereplő személyes adatok megegyeznek a személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványában szereplő adatokkal; 2.5. nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt; 2.6. a ruházatának- és csomagjainak átvizsgálásához hozzájárul; 2.7. nem tart magánál • ételt, italt, kábítószert, nehezen kezelhető, a szék alatt el nem férő méretű, vagy olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, a játékosokat vagy a hivatalos személyeket, más nézők szórakozását megzavarhatja, erőszakos cselekményre felhasználható, vagy amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta; • mások iránti gyűlöletre uszító, politikai tartalmú, vagy másokat megbotránkoztató tartalmú feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, illetőleg nem visel ilyen ruházatot; • promóciós vagy kereskedelmi célú tárgyat, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik; • videokamerát, vagy professzionális fényképezőgépet, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik; • klubhoz tartozást jelképező feliratot, zászlót, molinót, vagy nem visel egyértelműen ilyet kifejező ruházatot; • állatot, hátránnyal élő néző esetében a segítésére szolgáló kutya kivételével;
2.8. tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, róla kép- és hangfelvétel készíthető, a felvételeket a szerződött partnerek, valamint az akkreditált fotósok saját céljaikra felhasználhatják, nyilvánosságra hozhatják. 
3. A beléptetés alkalmával a rendezők ruházat- és csomagátvizsgálást végeznek, a rendőrség ilyet végezhet. A beléptetéskor a rendező a belépőjegy vagy a bérlet birtokosának személyazonosságát ellenőrizheti, és a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő személyes adatait egybevetheti - a rendőrség felhívására egybeveti - a belépőjegyhez, vagy bérlethez, illetőleg a klubkártyához hozzárendelt személyes adatokkal.
Ha a beléptetéskor a belépőjegy vagy a bérlet birtokosának személyes adatai nem egyeznek a klubkártyán, a belépőjegyen vagy bérleten szereplő személyes adatokkal, a beléptetés megtagadásra kerül.
4. A résztvevő: 
4.1. ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, viszszatartására, rendezvényről való eltávolítására a biztosítást végző rendőrök és a rendezők jogosultak; 4.2. személyes tárgyain túlmenően és a pályarendszabályokban foglaltak betartásával – csak a mérkőző csapatok hivatalos országzászlóit viheti be, a zászlókon csak az ország hivatalos városainak nevét lehet megjeleníteni, minden egyéb transzparens bevitele a rendező, koreográfia megjelenítése a szervező engedélyéhez kötött; 4.3. kizárólag • a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére; • a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát vagy munkavégzésének helyét; • csak a belépőjegyén/bérletén/meghívóján feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el, létesítmény elemeket, kiszolgáló egységeket használhatja; 4.4. csak a belépőjegyén, bérletén vagy más, belépésre jogosító igazolásán feltüntetett szektorban vagy helyen tartózkodhat; 4.5. köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait; 4.6. a sportlétesítményt – ha arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el; 4.7. a névre szólóan megváltott jegyét, bérletét, belépésre jogosító igazolását, klubkártyáját másra nem ruházhatja át. 
5. A résztvevő a sportrendezvényen:
5.1. nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát; 5.2. tárgyakat a játéktérre, a nézők elől elárt területre és személyekre nem dobhat; 5.3. a játéktérre és a nézők által elzárt egyéb területekre engedély nélkül nem léphet, ezeket a magatartásokat meg sem kísérelheti; 5.4. nem használhat pirotechnikai eszközt, tüzet nem okozhat; 5.5. lézer-, vagy hasonló jelzőfényt nem használhat; 5.6. a nemzeti, hivatalos vagy a versenyhez köthető himnuszokat nem zavarhatja meg; 5.7. a menekülő útvonalon (pl. stadion lépcsőin) nem állhat meg, a menekülő útvonalakat, folyosókat, bejáratokat, vészkijáratokat nem torlaszolhatja el, azokat köteles szabadon hagyni, a gépjárművek és gyalogosok közlekedését nem akadályozhatja; 5.8.  rasszista, gyűlöletre uszító, másokat megbotránkoztató, ideológiai, vallási vagy politikai megnyilvánulásként értékelhető magatartást nem tanúsíthat, ilyen tartalmú feliratot vagy jelzést nem jeleníthet meg; 5.9. transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el; 5.10. mások kilátását nem zavarhatja; 5.11. a létesítmény kerítéseire és egyéb objektumaira nem mászhat; 5.12. a székekre nem állhat fel; 5.13. az arcát nem takarhatja el; 5.14. nem szemetelhet és köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.
6. A sportlétesítmény területén bármilyen kereskedelmi célú tevékenységet végezni, csak és kizárólag a szervező előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.
7. A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani.
8. Ha a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt a 2. pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a 7. pont szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a sportrendezvényről el kell távolítani. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben az eltávolítandó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor.
9. Akit sportrendezvényről eltávolítottak, vagy akinek eltávolítására azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna, a szervező a sportrendezvény történő részvételből kizárja.
10. Aki a rendőr, vagy a rendező a rend fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép, azt megkísérli, vagy e területre a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, bűncselekményt követ el. 
11. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére a károkozásból származó minden költséget köteles megtéríteni.
12. A szervező gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető, de jogszerűen birtokolható, a sportszerű szurkolás szellemével nem ellentétes és a meghatározott méretkorlátozás alá eső tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Ételt, italt megőrzésre sem veszünk át. 
13. A szervező – rendező alkalmazása estén a rendező – jogosult a sportrendezvény ideje alatt a résztvevőket a rendőrség által meghatározott helyszínekre, a rendőrség által meghatározott számban elhelyezett, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni. 
14. A szervező a résztvevői számára felelősségbiztosítást kötött. Ilyen rendezvények esetében a felelősségbiztosítás megléte a jegyeken és bérleteken is feltüntetésre kerül.
15. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja. 
16. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre, a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy és – amennyiben ilyet értékesítettek – a bérlet is érvényes. 
17. A sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.
18. Értelmező rendelkezések a jelen pályarendszabály tekintetében:
18.1. Szervező: Magyar Labdarúgó Szövetség. 18.2. Rendező: A rendezvény biztosítására felkért vagyonvédelmi vállalkozás által a sportrendezvény helyszínén és a rendezvény biztosításával kapcsolatban foglalkoztatott, külső megjelenésében rendezőként azonosítható, legalább személy-és vagyonőri végzettséggel rendelkező személy. 18.3. Résztvevő: az a természetes személy, aki a sportrendezvény helyszínén annak időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően vagy követően másfél órával tartózkodik. A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül. 18.4. Sportrendezvény: általában a sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny, mérkőzés. A sportesemény sportrendezvénynek minősül. Jelen pályarendszabály esetében sportrendezvénynek csak az MLSZ által rendezett, olyan hivatalos, nemzetközi sportesemény minősül, amelynek biztonsági kockázatát az Országos Rendőr-főkapitányság meghatározta és a nézők egyedi azonosítására alkalmas beléptető rendszerrel ellátott létesítményben kerül megtartásra. 18.5. Sportrendezvény ideje: a résztvevőknek a sportesemény helyszínén történő megjelenésétől addig tart, amíg a résztvevők a sportesemény helyszínét elhagyják
Érvényes: 2015. február 25-től. 
 
THE GROUND REGULATIONS OF THE HUNGARIAN FOOTBALL FEDERATION
 
1. By buying a ticket or a season ticket, as well as by turning up for admission, the participant of the sports event acknowledges to be bound by the Ground Regulations. In addition to the Ground Regulations the participant shall comply with the requirements specified by the organiser, as well as the instructions of the organiser, the police and the security staff. 
2. A participant can be admitted to the venue of the sports event provided:
2.1. he agrees to prove his personal identity when asked to do so by the security staff, and 2.2. he possesses a valid ticket, season ticket or other entry permit, and if he is a Hungarian citizen – and according to the preliminary information attending a certain match so requires – he possesses a club or football card; 2.3. he is not banned from attending sports events, or is not subject to exclusion or a banning order due to an offence; 2.4. the personal details shown on the ticket, season ticket, club card or on the entry permit are identical with the details shown in the person’s document suitable for personal identification; 2.5. he is not visibly under the influence of alcohol, drugs or any other intoxicating substances; 2.6. he consents to the inspection of his clothing and belongings; 2.7. he is not carrying • any food, drinks, drugs, any objects that are difficult to handle and cannot be stowed under the seat, or objects that can compromise the running of the sports event or the personal and material safety of other people, objects that may distract the players, officials or may interfere with the spectators’ entertainment, objects that can be used in violent acts, or the possession of which has been banned by a rule of law, or the bringing of which to the sports event has been prohibited by the organiser; • banners or flags or symbols of tyranny that are prohibited by law and that incite hatred towards others, that have a political content or shock others, and he is not wearing such clothing; • any promotional or commercial purpose objects, unless he has a relevant permit issued by the organiser; • a video camera or professional camera, unless he has a relevant permit issued by the organiser; • any inscription, flag, banner indicating his affiliation with a club, and he is not wearing clothing that would convey a unanimous message of such affiliation; • any animals, with the exception of guide dogs in the case disabled spectators; 2.8. he acknowledges that during the sports event video and audio recording can be made about him, and the recordings can be used or disclosed by the contracted parties and the accredited photographers for their own purposes. 
3. At the entrance the security staff must, while the police may search visitors’ clothing and belongings. At the entrance the security staff can check the personal identity of the ticket or season ticket holder, and can compare (shall compare when ordered to do so by the police) the details shown on the ticket, season ticket or club card with the details contained in the document suitable for personal identification.
If the ticket or season ticket holder’s personal details do not match the details shown on the club card, ticket or season ticket, admission will be denied.
4.  
4.1. The participant’s clothing and belongings can be searched, his identity can be checked, he himself can be retained or ejected from the event by the police and the security staff securing the event; 4.2. Apart from his personal belongings and in compliance with the Ground Regulations, the participant can bring only the official country flags of the competing teams to the ground. The flags can only show the names of the official cities/towns of the countries. Bringing any other banner and displaying any other choreography require permission from the organiser and the security staff, respectively; 4.3. The participant can exclusively • enter the premises of the sports facility through the entrance gate specified on the ticket, season ticket or invitation card; • access his sector or his place of work via the specified route; • occupy the seat and use the facility objects and catering units specified on his ticket/season ticket or invitation card; 4.4. The participant can only stay in the sector or location shown on his ticket, season ticket or other entry permit; 4.5. The participant must comply with the provisions of the Ground Regulations, the requirements specified by the organiser, as well as the instructions of the organiser, the police and the security staff; 4.6. Unless instructed otherwise by the organiser, the security staff or the police, the participant can leave the sports facility only at the point of entry; 4.7. The participant shall not transfer his ticket, season ticker, entry permit or club card issued in his name. 
5. During the sports event the participant shall not:
5.1. engage in any activity that can disturb the order of or prevent the sports event, or  compromise the personal and material safety of the participants of the sports event; 5.2. throw objects to the playing field, to areas closed to spectators and in the direction of other persons; 5.3. enter or shall not attempt to enter the playing field and other areas closed to spectators without a permit; 5.4. use pyrotechnic devices, shall not start a fire; 5.5. use laser pointers or similar signalling lights; 5.6. disturb the playing of national, official or competition related anthems; 5.7. stand on the escape route (e.g. on the stadium stairs) shall not obstruct, and shall stay clear from the escape routes, corridors, entrances, emergency exits, shall not obstruct the movement of vehicles and pedestrians; 5.8. demonstrate racist, xenophobic, indecent behaviour or behaviour that can be interpreted as one having an ideological, religious or political motivation, furthermore he shall not display slogans or emblems with such contents; 5.9. affix any banner or flag on any fence, railing or pole without the organiser’s or security staff’s permit; 5.10. obstruct the view of others; 5.11. climb on the fences or other structures of the facility; 5.12. stand on the seats; 5.13. cover his/her face; 5.14. litter, and shall obey the smoking related rules.
6. Within the boundaries of the sports facility any commercial activity can only be pursued with the organiser’s prior written consent.
7. The organiser shall call the participant who jeopardises the implementation of the sports event as well as the personal and material safety of others, or who demonstrates a racist, xenophobic, threatening or indecent behaviour through unsportsmanlike cheering and encouragement to stop demonstrating such conduct.
8. If during the sports event a participant fails to meet the requirements specified in Section 2, or fails to stop the behaviour despite the security staff’s warning, he shall be removed from the sports event. The security staff shall order the person to be removed to prove his identity. If the person to be removed fails to obey the order, the security staff shall – in the absence of legal provisions to the contrary – immediately call the police to conduct an identity check. Until the arrival of the police, but maximum until the end of the third hour from the notification of the police, the security staff has the right to retain the person to be removed, provided that the person is retained in an area covered by a surveillance camera system in operation on the site.
9. If someone has been ejected from a sports event, or who was not ejected because an intervention by the organiser (security staff) at the venue of the sports event was thought to provoke actions by the spectators that would have disproportionately compromised the safety of the sports event, the organiser will ban such person from attending the sports events.
10. Anybody who resists by violence or threats a legal action taken by the police or security staff for maintaining the order, anybody who enters or attempts to enter an area closed to the spectators or a certain group of spectators, or throws to this area an object that may cause bodily injury, commits a crime. 
11. Liability for any damage arising from non-compliance with the safety regulations shall be borne by the spectator. In case damage is caused by several people, spectators involved in causing the damage shall have joint and several liability. Liability for indemnification shall not affect the spectator’s offence or criminal liability. The perpetrator shall indemnify the football federation for all costs arising from the damage.
12. The organiser shall make sure that objects that cannot be taken to the premises pursuant to the Ground Regulations, but can otherwise be lawfully held, and do not contradict the spirit of sportsmanlike cheering, as well as objects exceeding the permitted dimensions are taken over in a documented manner, are stored safely and are returned when their owners leave the premises. Food and drinks shall not be taken over for safeguarding purposes either. 
13. During the sports event the organisers – or the security staff if such staff are employed – are authorised to monitor the participants and make recordings allowing the personal identification of participants via surveillance cameras, the number and location of which shall be specified by the police. 
14. The organiser has taken out liability insurance for the participants. In the case of such events the availability of liability insurance is shown on the tickets and season tickets too.
15. In order to ensure that spectators can leave the stadium in a safe manner, the police may keep the spectators in the sports facility until the groups of spectators of the opposing team leave the sports facility, the area secured by the police as well as from the fans’ movement routes. 
16. If the sports event was cancelled or was held behind closed doors or in front of a limited number of spectators, the price of the ticket will be refunded within three working days. If the sports event is interrupted, the tickets and the season tickets – provided season tickets have been sold – shall be valid for the repeated event. 
17. During the sports event the security staff shall continuously monitor compliance with the Ground Regulations.
18. For these Ground Regulations the following definitions shall apply:
18.1. Organiser: Hungarian Football Federation 18.2. Security staff: Persons with a minimum qualification of “security guard” that are employed by the security company hired to secure the event, and whose clothing allows them to be identified as security staff. 18.3. Participant: the natural person who stays at the venue of the sport event during, as well as one and a half hours before or after the event. Spectators (fans) shall be regarded as participants. 18.4. Sports event: a competition or match usually held in or outside a competition system by a sports organisation or sports federation in the presence of participants. A sports programme shall be regarded as a sports event. In the case of these Ground Regulations only those official and international sports programmes shall be regarded as sports events the security risk of which has been assessed by the National Police Headquarters, and are held in a facility equipped with an entry system suitable for the individual identification of spectators. 18.5. Duration of the sports event: from the arrival of the participants at the venue of the sports event up until they leave the venue of the sports event.
Valid: from 25 February 2015.
 
STADIONORDNUNG DES UNGARISCHEN FUSSBALLVERBANDES
 
1. Durch den Ankauf der Tages- oder Dauerkarte oder durch die Anmeldung zum Eintritt akzeptiert der Teilnehmer / die Teilnehmerin der Sportveranstaltung die Stadionordnung als verbindlich für sich. Er / sie ist verpflichtet, Außer den Verordnungen der Stadionordnung auch die vom Veranstalter bestimmten Vorschriften, sowie die Anweisungen des Veranstalters, der Polizei und der Ordner zu befolgen. 2. Der Teilnehmer / die Teilnehmerin darf an den Ort der Veranstaltung nur dann eingelassen werden, wenn: 2.1. er/sie unternimmt, dass er/sie sich auf Aufforderung des Ordners ausweist, sowie 2.2. er/sie eine gültige Tages-/Dauerkarte oder einen sonstigen, für den Eintritt berechtigenden Nachweis besitzt, bzw. im Falle von ungarischen Staatsbürgern – und falls die Besichtigung des Spiels gemäß der zutreffenden Veröffentlichung dazu gebunden ist – auch eine Club- oder Fu

Kapcsolódó dokumentumok

Megnevezés Dátum Méret Letöltés
Stadionordnung 2016. október 25. 360.72 Kb Letöltés
Pályarendszabály 2016. október 25. 435.33 Kb Letöltés
Pályarendszabály angolul 2016. október 25. 356.96 Kb Letöltés
MLSZ Pályarendszabályok 2016. október 25. 206.29 Kb Letöltés